- +

Rettigheter og plikter

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Da er du lærling. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

Skriftlig lærekontrakt
Det skal opprettes skriftlig lærekontrakt mellom lærebedrift/opplæringskontor og lærling. Lærekontrakten må være godkjent for å være gyldig, og gjelder fra den dagen arbeidsforholdet startet. Underveis i læreløpet kan det bli nødvendig å endre for eksempel sluttdatoen for kontrakten på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller annet fravær. Slike endringer må godkjennes for å være gyldige. Fravær som krever endret sluttdato i kontrakten skal meldes til fylkeskommunen.
 
Heving av lærekontrakten
Normalt slutter læreforholdet ved at lærlingen avlegger og består fag-/eller svenneprøve. Læreforhold kan også avsluttes underveis hvis bedriften og lærlingen finner at læreforholdet av en eller annen grunn ikke kan fortsette. Fylkeskommunen vedtar om lærlingen beholder retten til videregående opplæring. Når læretida er over, avsluttes også ansettelsesforholdet i bedriften. Dersom den nye fagarbeideren skal fortsette i bedriften, må det inngås ny arbeidsavtale.
 
Lån og stipend
Lærlinger har rett til å søke på lån og stipend fra Lånekassen (se www.lanekassen.no).
  
Ansvar for egen læring
Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapning i lærebedriften. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål. Lærebedriften har en faglig ansvarlig, som har ansvaret for opplæring. På lik linje med andre ansatte, skal lærlingen medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. Lærlingen skal møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder ham eller henne opp til. 
 
Dokumentasjon
Opplæringen i bedriften skal være planlagt. Det betyr at bedriften i samarbeid med lærlingen skal lage en opplæringsplan. Opplæringen skal vurderes underveis. Minst hvert halvår skal 
bedriften ha en evalueringssamtale med lærlingen. Opplæringen skal dokumenteres, og lærlingen har plikt til å føre opplæringsbok.
  
Arbeidstid og lønn
Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Lærlingen skal ha lønn, og det skal stå i kontrakten hva lønnen er. Lønn for lærlinger varierer fra fag til fag. Dersom bedriften følger en tariffavtale, står det i tariffavtalen hva lærlingen skal tjene. For konkrete lønnsopplysninger må du ta kontakt med den fagorganisasjonen som organiserer ansatte i din bransje.
 
Råd og hjelp
I lærekontrakten, som lærlingen skal ha et eksemplar av, skal det stå hvem som er lærlingens tilsynsrepresentant/faglig leder. Tilsynsrepresentanten/faglig leder skal være med og sikre at lærlingen får god opplæring. 

Når ikke alt går som det skal.
Når ikke alt går som det skal, er det viktig å ta dette opp så snart som mulig. Det kan være faglige forhold, svikt i oppfølgingen, vanskeligheter med opplæringsloggen eller lignende. Ikke vent, men ta det opp umiddelbart med nærmeste vedkommende på arbeidsplassen og forsøk å ordne opp der. Forsøk først å gå tjenesteveg. Dersom dette er vanskelig eller ikke hjelper, så må lærlingen ta kontakt med oss på BYGGOPP.

Hvis du blir syk
Hvis du er syk og ute av stand til å arbeide av den grunn, kan du bruke egenmelding i inntil 3 dager av gangen. Fridager regnes med i disse dagene. Du må gi beskjed til arbeidsgiveren snarest mulig, og senest innen arbeidstidens slutt den første dagen du er syk.

Du kan ikke bruke egenmelding hvis du har vært ansatt i mindre enn 2 måneder. Egenmelding kan heller ikke benyttes hvis du har fått sykepenger i 2 uker, blir friskmeldt, og så blir syk igjen før du har vært i arbeid i 2 sammenhengende uker.

Du taper retten til egenmelding hvis du har vært borte fra jobben på grunn av sykdom, men uten å ha sykmelding, mer enn 4 ganger i løpet av et kalenderår. Du taper også retten til egenmelding hvis arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. En gyldig egenmelding gir rett til sykepenger.

Hvis du er syk i mer enn 3 dager
Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom legen mener at sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding vurderes før aktiv sykmelding.  Sykemelding fra lege må foreligge fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid etter egenmeldingsperiodens utløp.  Hvis ikke slik melding foreligger tapes også retten til sykepenger for egenmeldingsdagene.
Hvis arbeidstakeren har vært syk (egenmelding og/eller sykemelding) i en hel arbeidsgiverperiode (16 kalenderdager), kan arbeidstakeren ikke bruke egenmelding før arbeidstakeren har vært helt arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager. 
Arbeidsgiver kan ved mistanke om missbruk eller hvis alle dagene er brukt innenfor 12 månedsperioden, uten å legge frem legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom, frata den ansatte retten til å bruke egenmelding i inntil 6 måneder.

Til slutt litt oppsummering;
Lærlingens ansvar
Skal vise initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen.

Må stå på for å få fullt utbytte av egen læretid. Det er viktig at lærlingen selv oppsøker situasjoner og arbeidsoppgaver som han/hun kan lære av.

Har et klart ansvar for egen læring, og må yte en aktiv innsats.

Må skaffe seg oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som utføres på arbeidsplassen.

Må sette seg inn i målene i læreplanen – gjerne sammen med instruktør / veileder.

Skal føre opplæringslogg. Opplæringsloggen er en støtte i løpet av hele læretiden, og sikrer opplæring etter læreplan i faget.

Plikter å melde seg opp til ny prøve snarest dersom han/hun ikke har bestått alle fag fra Vg-1 og/ eller Vg-2.

Skulle noe være uklart i læreforholdet ditt, ikke nøl med å ta kontakt med oss.